About

Evaluace projektů zaměřených na problematiku romských komunit

Základním úkolem evaluace bylo vyhodnotit nastavení implementačního prostředí v rámci OP RLZ pro specifickou skupinu projektů zaměřených na problematiku romských komunit.

Náš tým zde hodnotil dopady Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) u vybrané cílové skupiny romské komunity - tzv. odhalení příčin sociální exkluze těchto jedinců a v neposlední řadě analýza možné oblasti vlivu státu, který by mohl svou aktivní účastí či změnou nastavení dosavadních nástrojů tuto situaci změnit.

V rámci projektu byly použity evaluační techniky jako např. evaluační návštěvy, řízené rozhovory, fokusní skupiny ad.

Cílovými skupinami nebyli pouze sociálně vyloučené romské komunity, ale rovněž členové místní samosprávy, monitorovacího výboru, řídících orgánů příslušných programů ESF, Rady vlády ČR pro záležitosti romských komunit aj.

Projekt byl realizován v roce 2008.

Realizace: 

01.09.2008 - 15.12.2008

Cílová skupina: