About

Nabízíme: Evaluace a hodnocení

Zaměřujeme se na hodnocení relevance, efektivity (hospodárnosti), efektivnosti, udržitelnosti a hodnocení výsledků a dopadů zejména finančních intervencí. Zejména se jedná o hodnocení projektů a programů financovaných z veřejných prostředků. V minulosti jsme tak v České republice hodnotili např. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) nebo Operační program Doprava (OPD). Také jsme hodnotili projekty zahraniční rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury. V neposlední řadě jsme hodnotili výsledky a dopady konkrétních projektů např. v oblasti sociálních služeb nebo v oblasti sociálních inovací.

Evaluační design je většinou kombinací kvantitativních a kvalitativních metod a zahrnuje jak analýzu dokumentů (desk research), tak terénní šetření. Často je tak úzce propojen s výzkumem v sociální oblasti.

Zároveň ale můžeme plnit roli interního evaluátora v rámci rozsáhlejších (např. konzorciálních) projektů a partnerství.